Back
Previous product
Romanetė 79.00159.00
Next product
Romanetė 78.00156.00

Pasiūtos užuolaidos

33.00183.00

Baltas užuolaidinis audinys vualis „kapronas“

Pagaminimo terminas 2-5 d.d

Dvigubas sutraukimas

Apmokėjimo metu, pastabose, galite įrašyt kitą jums tinkantį užuolaidų aukštį.

Išvalyti
Produkto kodas: K001 Kategorijos: , ,
Aprašymas

Aprašymas

Baltas užuolaidinis audinys vualis „kapronas“

Sutraukimas dvigubas

Juostelės tipą pasirinkite iš esamų

Mažiau pralaidus šviesai, lengvai krentantis audinys 

Papildoma informacija

Papildoma informacija

Karnizas

Lubinis karnizas aliuminis, Lubinis karnizas plastikinis, Vamzdinis Karnizas

Juostelė

Korinė juostelė ( universali ), Trys banteliai juostelė, V formos banteliai juostelė

Spalva

Balta

Prekių pristatymas / Grąžinimas / Kitos sąlygos
Prekių pirkimo – pardavimo uzuolaidoskretinga.lt tinklapyje taisyklės 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Šios pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje uzuolaidoskretinga.lt taisyklės, toliau vadinamos taisyklėmis, nustato pirkėjo ir pardavėjo UAB „Aubrus“ tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje uzuolaidoskretinga.lt (toliau – elektroninė parduotuvė). 1.2. Prašome atidžiai perskaityti šias taisykles. Pirkėjas, pateikdamas prekių užsakymą, kartu patvirtina, jog su šiomis taisyklėmis susipažino, jos jam yra aiškios bei suprantamos ir pirkėjas įsipareigoja jų laikytis. 1.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti ar pildyti šias taisykles. Pirkėjo ir pardavėjo santykiams taikomos taisyklės, galiojusios užsakymo pateikimo metu. Pateikdamas užsakymą po taisyklių pakeitimo pirkėjas patvirtina, jog su pakeitimais sutinka, jie pirkėjui yra aiškūs, suprantami ir jis įsipareigoja jų laikytis. 2. Sutarties sudarymas. 2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp pirkėjo ir pardavėjo laikoma sudaryta nuo patvirtinimo apie užsakymo priėmimą išsiuntimo pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Sudarius pirkimo-pardavimo sutartį, šios taisyklės tampa neatskiriama pirkimo-pardavimo sutarties dalimi. 2.2. Visos sutartys, sudaromos su pirkėjais, yra saugomos elektroninėje parduotuvėje. 2.3. Sutarties sudarymo vieta laikoma Lietuvos Respublika. 2.4. Pirkėjo užsakyme nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina ir kitos sąlygos tampa privaloma ir neatskiriama sutarties dalimi nuo patvirtinimo apie užsakymo priėmimą išsiuntimo pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu. 2.5. Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones, pranešdamas apie tai raštu pardavėjui per keturiolika darbo dienų nuo: 1) daikto pristatymo dienos, – kai parduodamas daiktas; 2) sutarties sudarymo dienos, – kai teikiamos paslaugos. Išskyrus CK 6.228 (10) strp. 2 d. numatytas išimtis. 3. Prekių kaina. 3.1. Prekių kainos Tinklapyje ir Prekių užsakyme nurodomos eurais ir apima mokesčius, įskaitant PVM ir kitus mokesčius (jeigu jie taikomi). Pardavėjas siūlo pirkti Prekes Tinklapyje su pristatymu Lietuvos Respublikos teritorijoje. Dėl to, tuo atveju, jeigu atskiru Pirkėjo ir Pardavėjo susitarimu, Prekės pristatomos už Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos ribų, pats Pirkėjas bus atsakingas už mokesčių, susijusių su Preke, sumokėjimą, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokius importo, muito, PVM ir kitus mokesčius, jeigu jie taikomi. 3.2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti elektroninėje parduotuvėje parduodamų prekių kainas. Pakeitus Prekės kainą, Pardavėjas nedelsdamas informuoja apie tai Pirkėją bei suderina su juo tolesnį Prekės užsakymo vykdymą. Jeigu Pirkėjas su šiame punkte aptartu Prekės kainos pakeitimu nesutinka, Pirkėjo užsakymas anuliuojamas, o tuo atveju, jeigu Pirkėjas Pardavėjui jau yra sumokėjęs Prekių kainą ir (ar) Prekių pristatymo išlaidas, visos šio sumokėtos sumos grąžinamos Pirkėjui. 3.3. Prekėms gali būti taikomos nuolaidos, kurios yra nesumuojamos, išskyrus atvejus, kai konkrečios nuolaidos ar akcijos taisyklės numato kitaip ir tai aiškiai nustatyta bei skelbiama Tinklapyje ir (ar) bet kuriame kitame Taisyklių dokumente. 3.4. Į prekių kainą nėra įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos, jos yra apskaičiuojamos užsakymo metu ir pridedamos prie galutinės užsakymo kainos. 3.5. Prekės kaina, kurią pirkėjas įsipareigoja sumokėti pardavėjui, yra kaina, nurodoma pirkėjo prekių krepšelyje užsakymo pateikimo metu. 3.6. Kiekvienu atveju, kai pateikiamas Prekių užsakymas, sudarydamas Sutartį Pirkėjas sutinka, kad pirkimo metu nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiama užsakymo elektroninė PVM sąskaita faktūra su pirkimo duomenimis. Sąskaita faktūra siunčiama el. paštu darbo dienomis. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tuo atveju, jeigu Pirkėjas yra PVM mokėtojas, privalomai laukelyje „Komentarai ir papildoma informacija“ turi būti nurodomas ir Pirkėjo PVM mokėtojo kodas. 4. Prekių pristatymas, priėmimas. Nuosavybės teisė į prekes. 4.1. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu Prekių pristatymo adresu per Pardavėjo pasitelktą Kurjerį arba į savitarnos siuntų terminalą, tokiu atveju Pirkėjui atsiimant Prekes savarankiškai. Tuo tikslu, Prekių užsakymo pateikimo metu Pirkėjas įsipareigoja pasirinkti ir nurodyti tikslų Prekių atsiėmimo (pristatymo) būdą bei Prekių pristatymo adresą (jeigu pristatoma per Kurjerį). Taikytinos Prekių pristatymo išlaidos (jeigu taikomas ir (ar) taikomas priklausomai nuo Pirkėjo pasirinkto Prekių perdavimo būdo) nurodomos ir pateikiamos Pirkėjui Tinklapyje Prekių užsakymo metu. 4.2. Jeigu Tinklapyje ir (ar) Pardavėjo Pirkėjui pateikiamame Prekių užsakymo nėra nurodyta kitaip, Prekės parengiamos perduoti ir (ar) pristatomos Pirkėjui per nuo 1 iki 14 darbo dienų laikotarpį. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais (įskaitant, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių) Prekių pristatymas gali vėluoti. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti kitą Pirkėjui tinkantį Prekių pristatymo terminą arba atšaukti Prekių užsakymą, jei Pirkėjas to pageidauja. Bet kuriuo atveju, kai Pirkėjas yra Vartotojas, Pardavėjas įsipareigoja pristatyti jam Prekę ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Sutarties sudarymo dienos. 4.3. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių ir (ar) dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. 4.4. Pardavėjas įsipareigoja pateikti pirkėjui kokybiškas prekes. 4.5. Laikoma, kad Prekės pateiktos (perduotos) Pirkėjui tinkamai, kai pasirašomas Prekių perdavimą - priėmimą (pristatymą ir (ar) atsiėmimą) patvirtinantis dokumentas (pavyzdžiui pristatymo paslaugas teikiančio trečiojo asmens (Kurjerio) pateiktas pristatymo važtaraštis, sąskaita ar pan.). Pirkėjas patvirtina, jog jam yra žinoma aplinkybė, kad, pasirašius Prekių perdavimą - priėmimą (pristatymą ir (ar) atsiėmimą) patvirtinantį dokumentą, Prekių atsitiktinio žuvimo ir (arba) sugedimo rizika pereina Pirkėjui. 4.6. Pirkėjas įsipareigoja prekių kokybę bei atitikimą užsakymui tikrinti prekių perdavimo pirkėjui metu. Jei perduodamos prekės ar jų įpakavimas yra nekokybiškas ar neatitinka pirkėjo užsakymo, prekių trūksta, pirkėjas privalo įrašyti tai sąskaitoje faktūroje. Prie įrašo turi pasirašyti pirkėjas ir pardavėjas ar jų įgalioti asmenys (pvz. kurjeris), ), taip pat nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją raštu Tinklapyje ar Taisyklėse nurodytais kontaktiniais rekvizitais, kaip tai aptarta šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 4.7. punkte. Tokiu atveju pažeidimai, atsiradę dėl Pardavėjo kaltės, šalinami Pirkėjo ir Pardavėjo suderinta tvarka ir terminais. Vėliau pretenzijos dėl Jums perduotų Prekių kiekio ir (ar) įpakavimo nepriimamos. 4.7. Pirkėjas privalo raštu informuoti Pardavėją apie nustatytus akivaizdžius Prekių kokybės (pakuotės pažeidimai, kiekio neatitikimas ir pan.) trūkumus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) dieną nuo Prekių perdavimo jam dienos (kitu atveju, praėjus nustatytam terminui, Pirkėjas neturės teisės pateikti Pardavėjui pretenzijų dėl akivaizdžių perduotų Prekių trūkumų). Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad minėtas punktas netaikomas tais atvejais, kai Tinklapyje aiškiai nurodyta, kad parduodamos Prekės yra su pažeista pakuote ir, atitinkamai, Prekės parduodamos už mažesnę kainą. Laikoma, kad užsakydamas tokias Prekes, Pirkėjas sutinka jas pirkti nurodytomis aplinkybėmis ir ateityje negali reikšti reikalavimų ar pretenzijų Pardavėjui dėl Prekių pakuotės pažeidimų ar trūkumų. 5. Prekių garantijos. 5.1. Prekėms galioja jų gamintojo suteikta kokybės garantija ir (ar) tinkamumo naudoti terminas, kurių konkretus terminas (trukmė) ir (ar) kitos sąlygos, įskaitant sąlygas garantijos netaikymui, nurodomos tokių Prekių aprašymuose, ant Prekės pakuotės ir (arba) kartu su Prekėmis pateikiamose garantinėse knygelėse. Jeigu tam tikroms Prekių rūšims gamintojo kokybės garantija nėra suteikta, tokioms Prekėms galioja dviejų metų garantija pagal įstatymą ir gamintojo komercinė garantija, kuri nepriboja ir nevaržo Pirkėjų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę Pirkėjams nustato LR CK. 5.2. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. 5.3. Pirkėjas supranta, kad Tinklapyje pavaizduotų Prekių spalva, forma ir (ar) kiti parametrai gali neatitikti realių Prekės formų, spalvos ir (ar) kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo įrenginio techninių savybių. Dėl to, tuo atveju, jeigu Jums reikėtų išsamesnės informacijos, patarimo ar nurodymų dėl mūsų Prekių, prašome kreiptis tiesiogiai į Pardavėją el. paštu  5.3. Kiekviena el. parduotuvėje parduodama prekė turi tam tikrą galiojimo laiką, kurio konkretus terminas nurodomas ant prekės pakuotės. 5.4. Jeigu prekės pristatymo Pirkėjui metu yra pasibaigęs prekės galiojimo laikas, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis arba sugrąžintų už pasibaigusio galiojimo prekę sumokėtus pinigus. 6. Prekių grąžinimas ir keitimas. 6.1. Parduotų Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos, grąžinamos ir (ar) atsisakoma Sutarties vadovaujantis taikytinais teisės aktais bei šiose Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėse numatyta tvarka. 6.2. Pirkėjas, kuris yra Vartotojas, turi teisę, nenurodydamas priežasčių, atsisakyti Sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekės perdavimo (pristatymo) dienos. Tuo atveju, kai Sutartis apima ir yra sudaryta dėl keleto Prekių įsigijimo, kurios yra pristatomos Vartotojui atskirai, teisė atsisakyti Sutarties baigiasi po 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų nuo dienos, kurią perduodama (pristatoma) paskutinė Prekė pagal Sutartį. 6.3. Norėdamas atsisakyti Sutarties, Vartotojas turi pateikti Pardavėjui laisvos formos Prekių grąžinimo prašymą bei prie jo pridėti Prekių įsigijimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą. Pirkėjo, kuris yra Vartotojas, pranešimas apie Sutarties atsisakymą siunčiamas Pardavėjui el. paštu  Norėdami informuoti Mus apie Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių pažeidimą, turėdami klausimų, pretenzijų ar jei Jums reikalinga Mūsų pagalba dėl Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių aiškinimo ar jų taikymo, prašome kreiptis el. paštu   arba paštu adresu UAB „Aubrus“, Birutės 2a. , LT-97129, Kretinga. Į Jūsų paklausimus, gautus raštu, atsakysime per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo paklausimo gavimo dienos. 6.4. Šiame skyriuje nustatyta tvarka pateikęs Pardavėjui pranešimą apie Sutarties atsisakymą, Pirkėjas, kuris yra Vartotojas, privalo savo sąskaita ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią pateikė Pardavėjui atitinkamą pranešimą, grąžinti Pardavėjui Prekę (jeigu ši jau buvo jam perduota) išsiųsdamas ją (pasinaudojant kurjerio paslaugomis) adresu UAB „Aubrus“, Birutės 2a. , LT-97129, Kretinga 6.5. Pardavėjas privalo grąžinti visus iš Pirkėjo, kuris yra Vartotojas, gautus mokėjimus, įskaitant Prekių pristatymo kainą jeigu ši buvo taikyta (išskyrus papildomas išlaidas, atsiradusias dėl Pirkėjo pasirinkto, kito nei įprastai pigiausio pristatymo būdo siūlomo Tinklapyje), nedelsiant, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kurią Pardavėjui buvo pranešta apie sprendimą pasinaudoti teise atsisakyti Sutarties. Pardavėjas grąžina Pirkėjui jo sumokėtą įmoką, naudodamas tokį patį mokėjimo būdą, kokį pradinėje mokėjimo operacijoje naudojo Klientas, išskyrus atvejus kai Pirkėjas sutiks su kitu Pardavėjo pasiūlymu. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų (Prekės kainos ir (ar) pristatymo išlaidų) iki tol, kol Prekė nėra grąžinta Pardavėjui arba kol Pirkėjas nepateikia rašytinio įrodymo, patvirtinančio aplinkybę, kad Prekė yra Pardavėjui išsiųsta (atsižvelgiant į tai, kas įvyks ankščiau). 6.6. Pirkėjui grąžinant Prekes, būtina laikytis šių sąlygų: 6.6.1. grąžinama Prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška Prekė); 6.6.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta; 6.6.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė); 6.6.4. grąžinama Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta; 6.6.5. pateiktas Prekės įsigijimo dokumentas; 6.6.6. negrąžinamos prekės, kurios buvo pirktos ne iš Pardavėjo arba kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos Prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba Prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį. 6.7. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų Prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame skyriuje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos. Pirkėjas yra atsakingas už Prekės vertę, sumažėjusią dėl veiksmų / veiksnių / aplinkybių, nebūtinų tam, kad būtų buvę galima nustatyti, koks yra Prekės pobūdis, savybės, komplektiškumas. 6.8. Pirkėjas, kuris yra Vartotojas, turi teisę per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos pakeisti Prekę analogiška kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo Preke išskyrus Prekes, numatytas šio skyriaus 6.12 punkte. Jeigu keičiant Prekę susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas privalo atsiskaityti su Pardavėju pagal perskaičiuotas Prekių kainas. Pirkėjo reikalavimas pakeisti Prekę tenkinamas, jeigu yra tenkinamos visos šio skyriaus 6.6 punkte numatytos sąlygos ir nėra kitų Taisyklėse numatytų aplinkybių. Norėdamas pasinaudoti šia teise Pirkėjas turi pristatyti Prekę Pardavėjui šio skyriaus 6.4 punkte nurodytu būdu ir pateikti originalius Prekių įsigijimo dokumentus. 6.9. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų Prekių, Pardavėjas informuoja Pirkėją ir Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo atitinkamo pranešimo dienos, grąžinti Prekes Pardavėjui. Tokiu atveju taikomos aukščiau aptartos kokybiškų Prekių grąžinimo nuostatos. 6.10. Jeigu Prekė grąžinama, remiantis šio Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių skyriaus 6.1 – 6.7 punktuose nustatyta tvarka, arba pakeičiama kita Preke kaip numatyta Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 6.8 punkte, Pirkėjui tenka visos Prekių grąžinimo išlaidos. Kai Pardavėjui yra grąžinama nekokybiška Prekė, Prekių grąžinimo išlaidas Pirkėjui atlygina Pardavėjas. 6.11. Jeigu grąžinama Prekė su defektu, ją galite grąžinti Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių Šiame skyriuje nustatyta tvarka pateikęs Pardavėjui pranešimą apie Sutarties atsisakymą, Pirkėjas, kuris yra Vartotojas, privalo savo sąskaita ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią pateikė Pardavėjui atitinkamą pranešimą, grąžinti Pardavėjui Prekę (jeigu ši jau buvo jam perduota) išsiųsdamas ją (pasinaudojant kurjerio paslaugomis) adresu UAB „Aubrus“, Birutės 2a. , LT-97129, Kretinga 6.4 punkte nurodytu būdu (su prierašu: „Prekės su defektu grąžinimas“). Privalote grąžinti Prekę kartu su Prekių pristatymo metu gautu pirkimo kvitu ir pastebėtų trūkumų aprašymu, taip pat Jūsų laisva forma parašytu prašymu. 6.12. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tuo atveju, jeigu Sutarties pagrindu įsigyjamos Prekės pagal CK 6.228 (10) 2 d. 5 p. taikytinų teisės aktų reikalavimus yra priskirtinos prekėms, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių. Pirkėjo, kuris yra Vartotojas, reikalavimas pakeisti nusipirktą tinkamos kokybės Prekę analogiškomis Prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 straipsnyje nurodytų priežasčių gali būti tenkinamas tik gavus atskirą Pardavėjo sutikimą. 7. Pirkėjo teisės ir pareigos 7.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Tinklapyje šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių nustatyta tvarka. 7.2. Pirkėjas, kuris yra Vartotojas, turi teisę atsisakyti Sutarties šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 6 skyriuje numatyta tvarka. 7.3. Sukūręs Tinklapyje savo Paskyrą, Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją el. paštu:    7.4. Pirkėjas, naudodamasis Tinklapiu, įsipareigoja laikytis šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių, Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Tinklapyje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų. 8. Pardavėjo įsipareigojimai 8.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėse ir Tinklapyje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Tinklapio teikiamomis paslaugomis. 8.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Kliento privatumo teisę į jam priklausančią Asmeninę informaciją, t. y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 8.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes jo nurodytu adresu Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 4 skyriuje nurodytomis sąlygomis. 9. Intelektinės nuosavybės apsauga. 9.1. Prekių ar įmonių pavadinimai, nurodomi elektroninėje parduotuvėje, gali būti prekės ženklai ir tokiu atveju intelektinė nuosavybė į juos yra ginama teisės aktų nustatyta tvarka. 9.2. Elektroninės parduotuvės svetainės turinys yra UAB „Aubrus“ ar prekių tiekėjų nuosavybė, saugoma įstatymų. Be UAB „Aubrus“ raštiško sutikimo kopijuoti ar naudoti svetainę ar jos dalį draudžiama. 9. Asmens duomenys. 9.1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis. 9.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 9.1. taisyklių punkte numatytu būdu, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir prekių pristatymo adresą. 9.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 9.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Šio sutikimo Pirkėjas bet kada gali atsisakyti informuodamas el. parduotuvės administraciją el. paštu. 9.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti. 9.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų. 9.6. Pirkėjas turi teisę susipažinti su jo asmens duomenimis, teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius jo asmens duomenis bei teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi duomenų subjekto asmens duomenys. 10. Privatumo taisyklės 10.1. Pirkėjas turi teisę nemokamai gauti informaciją apie Pirkėjo pateiktus ir išsaugotus duomenis, juos keisti, blokuoti ar ištrinti kreipdamasis į Pardavėją adresu: Birutės 2a, LT97129, Kretinga, telefonu: 868726694, el. paštu.    10.2. Pirkėjas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus kreipdamasis į Pardavėją adresu: : Birutės 2a, LT97129, Kretinga, telefonu: 868726694, el. paštu.    10.3. Pirkėjas turi teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų kreipdamasis į Pardavėją adresu: : Birutės 2a, LT97129, Kretinga, telefonu: 868726694, el. paštu.    11. Baigiamosios nuostatos. 11.1. Šios Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės yra sudėtinė ir neatskiriama Taisyklių dalis. Klausimai, susiję su Prekių pirkimu Tinklapyje ir su Tinklapio naudojimu, kurių nereguliuoja šios Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės, reguliuojami Tinklapio naudojimo tvarkoje ir (ar) kituose Taisyklių dokumentuose. Esant neatitikimų tarp kitų, Taisykles sudarančių dokumentų ir šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių, taikomos Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės. 11.2. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visi su Sutartimi susiję ar dėl jos vykdymo, pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo kilę ginčai, pretenzijos ir (ar) nesutarimai sprendžiami derybų keliu. Jeigu susitarimo nepavyksta pasiekti derybomis, ginčai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, kaip nurodyta Tinklapio naudojimo tvarkoje. 11.3. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl UAB „Aubrus“ įsigytos prekės Pirkėjas gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. , tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/. 11.4. Pardavėjas turi teisę pakeisti, pakoreguoti ar papildyti Prekių pirkimo-pardavimo taisykles Tinklapio naudojimo tvarkoje numatytu būdu, todėl Pirkėjui teikiant Prekių užsakymą, bus taikomos Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės, galiojančios Prekių užsakymo pateikimo metu. Visais atvejais Pirkėjas įsipareigoja su Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis susipažinti kiekvieno Prekių užsakymo pateikimo metu, pažymėdamas nuorodą, kurioje nurodoma, jog su Taisyklėmis susipažino. Tokiu būdu Pirkėjas patvirtina, kad perskaitė ir suprato Prekių užsakymo metu galiojančias Tinklapyje pateikiamas Taisykles, įskaitant aktualią Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių redakciją.